תנאי שימוש ומדיניות פרטיות

תנאי השימוש נכתבו בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אך מתייחס לשני המינים כאחד.

חברת ל.ד. ישראל אוטו אקוויפמנט (1990) בע"מ (להלן: "החברה") מחזיקה בבעלות בלעדית באתר האינטרנט שכתובתו www.m-key.co.il (להלן: "האתר") ובאפליקציה "Mobile-Key", לצורך הורדה באמצעות האתר ו/או באמצעות מכשירי סלולר ניידים (להלן: "האפליקציה").

אנו מברכים אותך  על הצטרפותך לאתר ולאפליקציה "Mobile-Key", על מנת להשתמש באפליקציה, עליך לאשר את תנאי השימוש ותנאי הגנת הפרטיות אשר מהווים חלק בלתי נפרד ממדיניות שימוש זו. קבלת שירות מהחברה באמצעות האפליקציה כפופה לאמור להלן.

מערכת "Mobile-Key" הינה מערכת אפליקציית נעילה חכמה ומאובטחת, באמצעותה ניתן לשלוט בפתיחה ונעילה של הרכב ישירות מהמכשיר הסלולרי שברשותכם (להלן בהתאמה: "המערכת" ו- "השירותים") והכל בהתאם למפרט המערכת, בכפוף לאמור בתנאי השימוש.

יובהר, הפעלת הפונקציות ומתן השירותים תלויה בסוג דגם הרכב ו/או סוג הרכב ו/או סוג המערכת שתותקן וייתכן כי חלק ו/או כל הפונקציות ו/או חלק ו/או כל השירותים לא יהיו פעילים ברכב הלקוח.

השירותים מוענקים ללקוח, בעל הרכב אשר התקשר עם החברה לצורך התקנת המערכת ופרטיו רשומים בשרת החברה, והוא רשאי להתקין את האפליקציה בכפוף לאמור בהסכם זה (להלן בהתאמה: "בעל הרכב" או "המשתמש").

בעל הרכב רשאי לאפשר למשתמש נוסף להתקין את האפליקציה, וזאת בהסכמה הבלעדית של בעל הרכב ובאמצעות אפשרות ה"שיתוף" של האפליקציה (להלן: "המשתמש הנוסף"). אין הגבלה על כמות המשתמשים הנוספים אשר רשאים להשתמש באפליקציה, וזאת בהסכמת בעל הרכב בלבד כאמור.

החברה רואה בהסכמתך לתנאים המפורטים מטה (להלן: "תנאי השימוש") כהסכם מחייב בין הצדדים בעצם הכניסה לאתר, הורדת מידע, הורדת האפליקציה והשימוש בשירותי האפליקציה, וליתר התנאים המופיעים או שיופיעו במסכי האפליקציה והאתר בעת השימוש. אם אינך מסכים לאילו מתנאי השימוש ו/או התנאים הנוספים שיופיעו במסכי האפליקציה והאתר, הנך מתבקש להימנע מלעשות כל שימוש באפליקציה ובאתר, לרבות בשירותים המוצעים באמצעותם.

תנאי שימוש אלה מוסיפים ומשלימים את האמור בהסכם ההתקשרות למול הלקוח.

הרישיון

בכפוף לתנאי השימוש, החברה מעניקה למשתמש רישיון שימוש מוגבל, לא בלעדי, בלתי ניתן להמחאה ו/או להענקת רישיונות משנה, לעשות שימוש באפליקציה ובשירותים ולהתקין את האפליקציה על-גבי המכשיר הנייד שברשות המשתמש, הפועל על גבי מערכת ההפעלה של Apple (iOS) (גרסה 9 ומעלה) ו- Android (גרסה 4.3 ומעלה) (להלן: "המכשיר הנייד"). בנוגע לשימוש באפליקציה – גם בכפוף לעמידת המשתמש בתנאי השימוש הרלוונטיים למכשיר הנייד למכשיר תוצרת  Apple: App Store Terms of Service)) ולמכשיר הנתמך במערכת Android Google Play Terms of Service)) (להלן: ה"רישיון").

ניתן להשתמש באפליקציה באמצעות מכשיר נייד אשר תואם את דרישות השירותים.

החברה אינה אחראית לכך כי השירותים יתמכו ביחס לכל סוגי המכשירים, לרבות המכשירים אשר הוזכרו לעיל.

שימוש באתר, באפליקציה ובשירותים

כל משתמש רשאי להשתמש באתר, באפליקציה ובשירותים, כל עוד הוא מקבל על עצמו את תנאי השימוש, הינו מעל לגיל 18 וכשיר משפטית על פי חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, תשכ"ב -1962 להתקשר בהסכם עם החברה ובתנאי שימוש זה  ו/או להתחייב משפטית. החברה שומרת לעצמה את הזכות לחסום גישת משתמשים לאתר, לאפליקציה ו/או לשירותים, בין היתר, במקרים בהם יעלה חשש להפרת תנאי השימוש (או כל הוראה אחרת שתופיע במסכי האפליקציה ו/או האתר) או את הוראות הדין, או במקרה של פגיעה או ניסיון לפגוע בהתנהלותה התקינה של האפליקציה ו/או האתר או בצד שלישי כלשהו. החברה תהיה רשאית למנוע ממך לעשות שימוש בשירותי האפליקציה ו/או האתר לתקופה מוגבלת או בלתי מוגבלת, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.

אם נחסמה גישתך לאפליקציה ו/או לאתר כאמור, לא תהיה רשאי לשוב ולהירשם באפליקציה ובאתר ללא אישור החברה באופן פרטני לכך, בין אם על ידי שם משתמש אחר ו/או זהות אחרת ו/או באמצעות אחרים. לתשומת לבך כי רישום לאפליקציה ולאתר תוך התחזות לאחר מהווה עבירה פלילית ואסורה על פי חוק.

השירותים יינתנו באמצעות האפליקציה אך ורק לאחר שתתבצע התחברות למוקד השירות של החברה ולאחר שתותקן המערכת ברכבו של המשתמש. כל עוד לא בוצעו פעולות אלו לא ניתן יהא לתת שירותים כלשהם באמצעות האפליקציה.

הרשמה לאפליקציה ולחשבון האתר

אופן הרישום – חפשו חנויות האפליקציות "החופש שלך ממפתחות – Mobile-Key". לאחר הורדת האפליקציה, יש להפעילה. יש לקרוא בקפידה את תנאי שימוש אלה ולאשרם, וכן את כל ההרשאות הנדרשות. יש לפעול בהתאם להוראות המדריך למשתמש לצורך צימוד האפליקציה.

המשתמש מצהיר כי הוא בעליו של הרכב, והפרת הצהרה זו מלבד היותה הפרה יסודית של תנאי השימוש עלולה לגרום לפגיעה בזכיותיהם של בעלי הרכב, בקניינם ופרטיותם על כל הנובע והמשתמע מכך. המשתמש מתחייב כי הוא הבעלים היחידי של הרכב וכי ככל שיש לרכב בעלים נוספים הרי שהתקשרותו בהסכם זה והתקנת מערכת "Mobile-Key" הינה על דעתו ובהסכמת כל בעלי הרכב ויראו את בעלי הרכב האחר כחייבים בתנאי שימוש אלה כשם שבעל הרכב המתקשר עם החברה חייב בהם.

מתן הרשאה והסכמה למשתמש ו/או למשתמשים נוספים להתקין את האפליקציה של בעל הרכב תינתן אך ורק על ידי בעל הרכב באמצעות הוראות המדריך למשתמש.

לבעל הרכב לא תהא כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בכל הקשור לשימוש באפליקציה ובשירותים על ידי המשתמשים הנוספים ומתן ההרשאה כאמור הינה על דעתו ובאחריותו הבלעדית.

ביקור באתר אינו מצריך רישום. אולם, על מנת להשתמש באפליקציה ו/או לרכוש מוצרים באתר יש צורך בהרשמה. במסגרת ההרשמה תתבקש למסור מידע אישי שלך, לדוגמא, שם, מספר טלפון, כתובת דואר אלקטרוני, מספר רכב. יתכן ורישומך לאפליקציה ולחשבון יהיה כפוף לתנאים נוספים, אשר אינם מפורטים בתנאי השימוש, שיפורסמו במסכי האפליקציה והאתר. אינך מחויב למסור פרטים אלה אך דע לך כי לא תוכל לעשות שימוש באפליקציה ובחשבון הדורשים הרשמה לשירותים אלה ללא מסירת הפרטים הדרושים כאמור. הנתונים שתמסור בעת ההרשמה לחשבון ו/או לאפליקציה (מלבד נתונים הקשורים להליך עיבוד התשלומים, כפי שמפורט להלן) יישמרו במאגר המידע של האתר ו/או האפליקציה. שימוש האפליקציה ו/או האתר בפרטים אודותיך יהיה בכפוף למדיניות הפרטיות של החברה המצורפת לתנאי שימוש זה ומהווים חלק בלתי נפרד הימנו.

יש להקפיד על מסירת פרטים נכונים בעת ההרשמה לאפליקציה ו/או לחשבון ועל עדכון האפליקציה ו/או החשבון בכל שינוי בפרטים, שיהיה בהתאם לפירוט במדיניות הפרטיות להלן.

כללי שימוש למשתמש

הרישום והשימוש באפליקציה נתונים לשימוש אשר נועד למטרות חוקיות ועומד בהוראות תנאי השימוש ובהוראות הדין. לתשומת לבך כי הנך האחראי הבלעדי על השימוש באפליקציה ו/או באתר. חל איסור לעשיית שימוש מסחרי באפליקציה ובאתר, לרבות גביית תשלום כלשהו עבור שירותים המוצעים באפליקציה ובאתר, או כל שימוש אחר שאינו אישי, אלא אם צוין אחרת במפורש בהוראה מהוראות תנאי השימוש או מהוראות אחרות שיופיעו במסכי האפליקציה והאתר.

במסגרת השימוש באפליקציה ובאתר יש להימנע מביצוע הפעולות הבאות: (א) שימוש לא חוקי או לא מורשה באפליקציה ובאתר, לרבות העתקה, הפצה, שכפול, הצגה או שימוש לכל מטרה אחרת ובכל מדיה פרסומית אחרת במי מהתכנים המוצגים בה, לרבות באמצעות טכניקות סריקת מידע, כריית מידע, ו/או אחזור אוטומטי או איסוף של מידע מתוך האפליקציה (Automated Data Mining Tools, Crawlers ) בין אם פורסמו על-ידי החברה ובין אם ע"י מפרסמים ו/או בעלי עסקים אחרים מטעמם, ללא אישור מראש ובכתב מהחברה; (ב) כל שימוש שעלול לפגוע בפעילותו התקינה והסדירה של האפליקציה והאתר ו/או במי מהמשתמשים באפליקציה ובאתר ובזכויותיהם; (ג) פעולות של הנדסה חוזרת, די-קומפילציה (decompilation), שינויים, תרגומים, התאמות, או פעולות אחרות כלשהן שמטרתן לנסות ולהתחקות אחר קוד המקור של האפליקציה ו/או האתר ו/או האופן שבו הן פועלות; (ד) יצירת יצירות נגזרות , עדכוני גרסה , התאמות כלשהן לרכיב כלשהו של האפליקציה והאתר; (ה) פגיעה בפרטיותם של משתמשים אחרים וצדדים שלישיים כלשהם מבלי קבלת הסכמתם מראש; (ו) פגיעה בזכויות הקניין הרוחני של החברה, של משתמשים אחרים ושל צדדים שלישיים כלשהם, ובכלל זה זכויות יוצרים, פטנטים ומדגמים הקשורים לאפליקציה, לאתר ולשירותים, בין שרשומים ובין שאינם רשומים, שמות, לוגו וסימנים מסחריים של האפליקציה, לאתר והשירותים, בין אם רשומים ובין אם לא, סודות מסחריים ומידע עסקי הכרוכים בהפעלת האפליקציה, האתר והשירותים המסופקים על-ידה, בעיצוב האפליקציה, האתר, במידע הטכנולוגי הכרוך בהפעלתם לרבות התוכנות, השיטות, המערכות, בסיסי הנתונים, היישומים, קבצים גרפים, קודי מחשב, חומרים כתובים וכל חומר או מידע אחר הכלול בהם, כולל עיצובים וגרפיקה; (ז) כל פעולה שיש בה כדי להוות לשון הרע, השמצה, התעללות, הטרדה, מעקב, איום, או פגיעה בכל דרך אחרת בזכויות כלשהן של אחרים, בין משתמשים וצדדים שלישיים כלשהם, או העלאת תכנים לא חוקיים באמצעות האפליקציה, האתר ובשירותים, תכני שטנה, תכנים שהם בבחינת תועבה, תכנים פוגעניים או תכנים שאינם תכנים הולמים מכל סיבה אחרת בכל תוכן באפליקציה, באתר ובשירותים; (ח) העברה באמצעות האפליקציה, האתר והשירותים של כל וירוס מחשב, או כל קוד מחשב, קובץ או תכנית אחרים אשר עשויים להזיק, או נועדו להזיק או להשתלט על הפעילות של כל חומרה, תוכנה או ציוד תקשורת, או קוד או רכיב, שהם מזיקים, שיש בהם פוטנציאל לגרום נזק, שהם מפריעים, או שהם פולשניים; (ט) העברה באמצעות האפליקציה, האתר והשירותים של מסר פרסומי  (Spam); (י) לגשת או לנסות לגשת לחלק כלשהו באפליקציה ובאתר אשר דורש סיסמא ללא קבלת סיסמא מהחברה; וכן (יא) שימוש באפליקציה, באתר ובשירותים לכל מטרה לא חוקית, לא מוסרית או בלתי מורשית.

המשתמש הינו האחראי הבלעדי והמלא, לשמור על: (1) סודיות הסיסמא באפליקציה ו/או בחשבון (במידה ויש כזו), קוד האימות; (2) כל פעילות אשר תתבצע תחת האפליקציה המותקנת על המכשיר הנייד של המשתמש או במסגרת החשבון; (3) שימוש של כל צד שלישי באפליקציה בעקבות אובדן, גניבה או הפסקת שימוש מכל סיבה אחרת של המכשיר הנייד שעליו הותקנה האפליקציה (להלן :"גניבת המכשיר"); יש להודיע ללא דיחוי לחברה על כל שימוש בלתי מורשה בסיסמא שלך ו/או באפליקציה המותקנת על המכשיר הנייד ו/או בחשבון או על כל פגיעה אחרת באבטחת המידע הנוגעת לסיסמא או לגניבת המכשיר הנייד, בכתובת הדואר האלקטרוני הבאה: Sherut@awacs.co.il  או בטלפון *8409.

מתן הרשאה והסכמה למשתמש ו/או למשתמשים נוספים להתקין את האפליקציה: החברה אינה אחראית ולא תהיה אחראית לכל אובדן או נזק אשר ייגרמו בשל מחדל המשתמש ו/או המשתמשים הנוספים למלא אחר תנאי השימוש או בשל כל שימוש לא מורשה בסיסמא או בחשבון או בשל גניבת המכשיר הנייד או כל פגיעה אחרת באבטחת המידע כאמור. בנוסף, הינך עשוי להיות אחראי לכל ההפסדים אשר ייגרמו לחברה או לאחרים בשל שימוש שכזה. אנו ממליצים לך להגן על המכשיר הנייד שלך באמצעי אבטחה כגון קוד גישה ו/או שימוש בטביעת אצבע לפתיחת המכשיר, על מנת לשמור על פרטיותך ולמנוע שימוש בלתי מורשה באפליקציה ובאתר.

דע לך כי בעת מתן הרשאי לשימוש באפליקציה למשתמשים נוספים, המשתמשים הנוספים יוכלו לפתוח / לנעול את רכבך ועליו לדאוג כי המשתמשים הנוספים עושים שימוש נאות ועל פי תנאי שימוש נאות במכשיר הסלולרי שברשותם. החברה לא תהיה אחראית לכל נזק שייגרם למשתמש כתוצאה ממתן הרשאה למשתמשים נוספים לפתוח / לנעול את הרכב באמצעות האפליקציה, לרבות בגין גניבת הרכב.

המשתמש מאשר באישורו תנאים אלה, לייעד כל משתמש אשר ניתנה לו הרשאה להשתמש באפליקציה ביחס להוראות נשוא תנאי שימוש אלה. המשתמש מתחייב לשמור בכל עת את הקודים לרישום באפליקציה ולמנוע שימוש באפליקציה ומתן הרשאה למשתמשים נוספים שאינם מורשים לכך.

מומלץ לוודא מול חברת הביטוח כי ניתן להתקין את מערכת Mobile-Key טרם ההתקשרות מול החברה, על מנת לוודא שהביטוח יכסה את הלקוח במקרה של גניבת הרכב כתוצאה משימוש שאינו מורשה באפליקציה.

מובהר בזאת, כי ההתקשרות בין החברה למשתמש אינה בשום אופן התקשרות לשם ביטוח ואיננה מהווה חוזה ביטוח בשום צורה. כמו כן, מובהר, כי ההתקשרות בין החברה ללקוח איננה בשום אופן לשם שמירה ואינה מהווה חוזה שמירה, החברה איננה שומרת על הרכב ו/או על תכולתו ואין לה כל אחריות למקרים של פריצה לרכב, גניבת תכולה / גניבת הרכב, השחתה ו/או כל נזק אחר, המשתמש מוותר על כל דרישה טענה ו/או תביעה בעניין זה.

חשוב: למען הזהירות, אין להסתמך על שירותי האפליקציה באופן בלעדיי, ויש להצטייד תמיד במפתחות הרכב.

לתשומת לבך כי אי עמידתך בתנאי פסקה זו חושפת אותך לאחריות פלילית ו/או אזרחית ותהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק בשל הפרתם.

ביטול עסקה

משתמש אשר רכש מערכת Mobile-Key באתר זה רשאי לבטל את העסקה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981 (להלן: "החוק"). הרוכש מחויב לבדוק את המוצר מיד עם קבלתו.

עסקה לרכישת מערכת אשר בוצעה באתר, רשאי הרוכש לבטלה באמצעות הודעה בדבר ביטול העסקה לחברה (להלן: "הודעת הביטול") , החל מיום עשיית העסקה ועד 14 ימים מיום קבלת המוצר או מיום קבלת אישור ביצוע העסקה בכתב המכיל את עיקר תנאי העסקה כנדרש על פי חוק, לפי המאוחר מבניהם, והכל בהתאם להוראות החוק. זכות רוכש שהוא אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש, לביטול העסקה כאמור, היא בתוך ארבעה חודשים מיום עשיית העסקה, מיום קבלת המוצר או מיום קבלת מסמך עיקרי העסקה, לפי המאוחר, ובלבד שההתקשרות בעסקה כללה שיחה בין העוסק לרוכש, ובכלל זה שיחה באמצעות תקשורת אלקטרונית.

הודעת ביטול עסקה, לצורך מימוש זכות לביטול עסקה על פי הוראות החוק תעשה באמצעות משלוח הודעת ביטול לחברה בכל אחת מהדרכים הבאות:

  1. בצוות שירות הלקוחות של החברה בטל' *8409.
  2. בדואר אלקטרוני לכתובת Sherut@awacs.co.il.
  3. בדואר רשום לכתובת החברה מוזס יהודה ונח 13, תל-אביב.
  4. בהודעה בעל פה שניתן למסור במקום העסק בכתובת החברה מוזס יהודה ונח 13, תל-אביב.

בהודעת הביטול יפרט הרוכש את שמו ומספר הזהות שלו.

בביטול עסקה או החזרת מערכת עקב פגם או אי התאמה במוצר; או עקב אי אספקה במועד שנקבע בעסקה; או עקב כל הפרה אחרת של תנאי העסקה, תחזיר החברה בתוך 14 ימים מיום קבלת הודעת הביטול, את אותו חלק ממחיר העסקה ששולם, תבטל את החיוב בשל העסקה, תמסור עותק מהודעת ביטול החיוב ולא תגבה מהמשתמש סכום כלשהו. המשתמש יעמיד את המערכת וכל נכס אחר שקיבל בעקבות עשיית העסקה לרשות החברה במקום שבו נמסר לו ויודיע על כך לחברה.

בביטול עסקה או החזרת מוצר שלא עקב (1) פגם או אי התאמה במוצר; או (2) אי אספקה במועד שנקבע בעסקה; או (3) כל הפרה אחרת של תנאי העסקה- תחזיר החברה בתוך 14 ימים מיום קבלת הודעת הביטול, את אותו חלק ממחיר העסקה ששולם, ככל ששולם, תבטל את החיוב בשל העסקה, תמסור עותק מהודעת ביטול החיוב ולא תגבה מהרוכש סכום כלשהו, למעט דמי טיפול בסך 5% מערךך העסקה או 100 ₪, לפי הנמוך מביניהם וזאת מבלי לגרוע מיתר זכויות החברה בהתאם להוראות החוק. על הרוכש להחזיר את המערכת וכל נכס אחר שקיבל בעקבות עשיית העסקה במקום העסק של החברה. עלות ההחזרה חלה על הרוכש ותשולם על ידו לחברה ככל שהחזרת המוצר תתבצע באמצעות שליח מטעם החברה.

סיום ההתקשרות

המשתמש רשאי בכל עת לסיים את תקופת השירות, וזאת ללא תנאי או קנס.
על מנת להפסיק את דמי התשלום החודשי עבור השימוש במערכת ובאפליקציה על המשתמש לפנות לחברה ולמסור הודעת ביטול בכל אמצעי תקשורת, לרבות בעל פה, בכתב, באמצעות מכתב בדואר רשום/דואר אלקטרוני/פקס. החיוב יסתיים בתום שלושה ימי עסקים שלאחר מסירת הודעת הביטול, ואם נמסרה הודעת הביטול בדואר רשום בתוך שישה ימי עסקים מיום מסירתה, למעט אם ננקב על ידי הלקוח מועד ביטול מאוחר יותר .
הפסקת דמי התשלום החודשי תעשה אך ורק על ידי הלקוח ( להלן: "הודעת הביטול"). בהודעת הביטול על הלקוח לפרט את שמו ומספר הזהות שלו, ואם ההודעה נמסרה בעל פה פרט מזהה נוסף.
במידה וברצונך להפסיק את השימוש באפליקציה הנך נדרש לפנות לתפריט ההגדרות וללחוץ על מקש 'יציאה' לחילופין ניתן למחוק את האפליקציה ממכשירך הסלולארי. אין ביציאה ו/או במחיקת האפליקציה כדי להפסיק את דמי התשלום ועל המשתמש לפנות למוקד החברה כמפורט בדרכי ההתקשרות בס' זה.
במידה ולא תימחק את האפליקציה ממכשירך ייתכן והאפליקציה תמשיך לאסוף נתונים אודות המכשירך- על כן באחריותך לוודא שהאפליקציה אכן נמחקה ממכשירך לצמיתות.
במקרה וניתנה הרשאה למשתמש נוסף לעשות שימוש באפליקציה ו/או בשירותי החברה וכן לשלוט על רכבך על הלקוח בלבד לפנות למוקד החברה ולבקש להפסיק את השימוש באפליקציות המקושרות לרכבו.

מדיניות פרטיות, מסירת מידע ואיסוף המידע

החברה מכבדת את פרטיות המשתמשים באתרי האינטרנט שהיא מנהלת ומפעילה, ולכן החליטה לפרסם את מדיניותה ביחס להגנת הפרטיות באתרים ובאפליקציות והיא מתחייבת כלפי המשתמש לקיים מדיניות זו.

המידע האישי שנמסר לחברה, בשלב הרישום לאפליקציה ו/או בעת הזמנת שירותים באמצעות האפליקציה ו/או בהרשמה לחשבון ו/או ביחס להתקשרות המשתמש מול החברה, ישמרו כאמור במאגר המידע של החברה  והחברה תוכל לעשות שימוש במידע הנ"ל לצורך מתן השירותים (להלן בהתאמה:"המידע" ו – "מאגר המידע"(.

בעת מסירת המידע האישי לחברה, עליך להקפיד למסור פרטים נכונים, מלאים ולא שגויים או מסולפים. שים לב, אינך חייב למסור את המידע האישי כאמור, אך דע כי ללא מסירת המידע האישי, ייתכן והחברה, האפליקציה והחשבון לא יוכלו לספק לך את השירותים המבוקשים, לרבות ליצור עימך קשר. ככל שיחולו שינויים במידע האישי אותו מסרת לאפליקציה ו/או בחשבון, מוטלת עליך החובה להודיע לחברה בהקדם האפשרי על כל שינוי בפרטים האמורים, השינוי יחייב את החברה רק אם המידע הגיע אליה בפועל.

נתונים שתמסור ואשר יאספו אודותיך במסגרת שימושך בשירותים שמציע האתר והאפליקציה, יישמרו במאגרי המידע הרשומים של החברה ויעובדו על ידיה לשם מתן השירותים הנבחרים על ידך ובהתאם להוראות החוק ולפי הסכמתך. נדגיש, כי לא חלה עליך כל חובה חוקית למסור את המידע ומסירתו תלויה בהסכמתך בעת גלישתך באתר או באפליקציה ובעת מסירת פרטייך לצורך שימוש בשירותי האתר והאפליקציה. שימוש במידע יעשה אך ורק בהתאם להוראות הדין ובפרט הוראות חוק הגנת הפרטיות, תשמ"א – 1981.

הסכמתך לתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות

שימוש באתר / באפליקציה מעיד על הסכמת המשתמש למדיניות פרטיות זו, למעט מקרים בהם על פי חוק נדרשת הסכמתך האקטיבית והמפורשת כגון במקרים של שליחת מסרים פרסומיים, שיווק וכדומה. באם אינך מסכים לאחד מהתנאים הנך מתבקש להפסיק את השימוש באתר ובאפליקציה.

רישום לשירותים

ככל שנדרשים פרטים אישיים בעת רישום לשירותים באתרים או באפליקציה או בעת רכישת מוצרים בהם, החברה תבקש ממך רק את המידע הנחוץ במישרין לאספקת השירותים או לרכישת המוצרים.

איסוף מידע והשימוש בו

החברה מתבקשת להבהיר, כי מידע בעל אופי אישי כגון שם, כתובת, דרכי ההתקשרות, כתובת הדואר האלקטרוני, פרטי כרטיס אשראי ו/או כל מידע אחר שנתבקש לצורך רכישת מוצר, ישמר במאגרי החברה לאחר מתן הפרטים על ידך ויעשה בהם שימוש למטרת מתן השירות אלא אם כן נתת את הסכמתך הספציפית אחרת.

חלק מהמידע אינו מזהה אותך אישית ואינו נשמר כחלק מפרטיך, זהו מידע אנונימי שנשמר באופן אוטומטי, כגון: תאריך ביקור, שם ספק שירותי אינטרנט, כתובת IP וכיוצ"ב. ההגבלות במדיניות פרטיות זו אינה חלה על מידע זה והחברה רשאית לעשות בו כל שימוש.

Cookies

אתר החברה והאפליקציה משתמש ב"עוגיות (Cookies) "לצורך תפעולם השוטף והתקין, ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, לאימות פרטים, כדי להתאים את האתר להעדפותיך האישיות ולצורכי אבטחת מידע.

דפדפנים מודרניים כוללים אפשרות להימנע מאיסוף Cookies. באפשרותך להגדיר לדפדפן שבו אתה משתמש האם יעשה שימוש בעוגיות או לאו. בדוק בקובץ העזרה של הדפדפן שבו אתה משתמש כיצד למנוע איסוף עוגיות .

פרסומות של צדדים שלישים

החברה מתירה לחברות אחרות לנהל את מערך הפרסומות באתרים ו/או באפליקציות. המודעות שבהן אתה צופה בעת הביקור באתרים ובאפליקציות מגיעות ממחשביהן של אותן חברות. כדי לנהל את הפרסומות שלהן, חברות אלה מציבות Cookies במחשבך. ה Cookies-מאפשרים להן לאסוף מידע על האתרים שבהם צפית בפרסומות שהציבו ועל אילו פרסומות הקשת. השימוש שחברות אלה עושות ב- Cookiesכפוף למדיניות הפרטיות שלהן ולא למדיניות הפרטיות של החברה.

באם ברצונך לדעת האם מדובר בפרסומת של חברה אחרת או של חברתינו הינך מוזמן לפנות אלינו לבירור הנושא בדוא"ל:  Sherut@awacs.co.il או בטלפון *8409.

מאגרי מידע והשימוש במידע

הנתונים שנאספו יישמרו במאגר המידע של החברה. בנוסף, השימוש במידע שנאסף ייעשה רק על פי מדיניות פרטיות זו ועל פי הוראות הדין.

מטרת שמירת המידע לאפשר להשתמש בשירותים שונים באתר ובאפליקציה, לשפר ולהעשיר את השירותים והתכנים המוצעים באתר ובאפליקציה, לשנות או לבטל שירותים ותכנים קיימים, רכישת מוצרים ושירותים באתר ובאפליקציה, לרבות פרסום מידע ותכנים, הצעת הנחות ומוצרים חדשים, ניהול וייעול השירות, מתן שירותים לאחר רכישה ו/או שימוש במוצר, קשרי לקוחות, חברות בנות ו/או חברות קשורות לצרכי תפעול, שיווק, דיוור ישיר, והכל בכפוף להוראות הדין.

דיוור ישיר אלקטרוני

מעת לעת מעוניינת החברה לשלוח אליך פרטים בדבר שירותים ומוצרים של החברה במסגרת השירותים שאתה צורך (לרבות שירותים משלימים)  באמצעות הדוא"ל. באם ברצונך לא לקבל דיוור ישיר כאמור באפשרותך לשלוח אלינו דוא"ל לSherut@awacs.co.il ואנו נפעל להוצאתך ממאגר זה.

בנוסף מעוניינת החברה לשלוח אליך חומרי שיווק ופרסום שלא במסגרת השירותים שהינך צורך (למשל הודעות בדבר שירותים חדשים של החברה, מבצעים ועוד). שליחת חומרים אלה כפופה להסכמתך האקטיבית והמפורשת לכך מראש. בכל עת באפשרותך לחזור בך מהסכמתך באמצעות שליחת דוא"ל ל- Sherut@awacs.co.il  ואנו נפעל להסרתך ממאגר זה.

במידה וביקשת להימחק ממאגר מסוים ו/או לחזור בך מהסכמתך, אולם בכל זאת קיבלת בטעות מסר פרסומי /שיווקי ו/או דיוור ישיר, נבקשך להודיע לנו מיידית בדוא"ל Sherut@awacs.co.il ואנו נפעל למניעת הישנות הדבר מיידית.

החברה לא תמסור את פרטיך האישיים למפרסמים. עם זאת, היא רשאית להעביר מידע סטטיסטי על פעילות המשתמשים באתרים ובאפליקציות. מידע סטטיסטי שיועבר לא יזהה אותך אישית.

מסירת מידע לצד שלישי

החברה לא תעביר לצדדים שלישיים את פרטיך האישיים והמידע שנאסף על פעילותך באתר ובאפליקציה, אלא במקרים המפורטים להלן: במידה וניתנה הסכמתך האקטיבית והמפורשת לכך, אם תרכוש מוצרים ושירותים מצדדים שלישיים המציעים אותם למכירה באמצעות האתרים והאפליקציה, המידע יועבר לצדדים שלישיים אם המידע הדרוש להם לשם השלמת תהליך הרכישה ו/או מתן השירותים; במקרה של מחלוקת משפטית בינך לבין החברה שתחייב חשיפת פרטיך;  צו שיפוטי המורה על מסירת פרטיך או מידע אודותיך לצד שלישי; ביצוע פעולות באתר או באפליקציה בניגוד לדין; מכירת פעילות האתר והאפליקציה לתאגיד אחר, מיזוג, והכל בכפוף לכך שהתאגיד האחר יקבל את הוראות מדיניות פרטיות זו.

בכדי לתת את השירותים ו/או בכדי לנהל את החברה, עושה החברה שימוש בשירותים של ספקים, פרטנרים וצדדים שלישיים אחרים. על כן, יתכן כי מידע אישי שלך יעבור לאותם ספקים לצורך מתן השירות ותפעול החברה בלבד.

כמו כן, יתכן שמידע אישי יעבור בין חברות בנות ו/או חברות אחיות לצורך תפעול החברה ומתן השירותים כאמור.

אבטחת מידע

החברה עושה כל שביכולתה בכדי לשמור על המידע האישי שלך ונעזרת באמצעי אבטחה טכנולוגיים, משפטיים וארגוניים מתקדמים כדי לאבטח את המידע המצוי בשליטתה. על אף האמור, החברה אינה יכולה להבטיח את אבטחת המידע ושמירתו באופן מוחלט ואינה מתחייבת ששירותיה יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי מורשית למידע המאוחסן בהם. החברה ממליצה, לפני מסירת פרטים אישיים, למסור אך ורק את הפרטים הנדרשים לצורך מתן השירות ולהימנע ממסירת מידע עודף ו/או שאינו רלוונטי לשירות. החברה מבהירה, כי כל עוד תנקוט באמצעי אבטחה סבירים לא תהא אחראית לנזקים שנגרמו בעקבות פגיעה באבטחת המידע (כגון חדירה בלתי מורשית ו/או העברת מידע לצד ג' עקב חדירה) וכדומה.

זכות לעיין, לתקן ולמחוק את  המידע

על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א – 1981, כל אדם זכאי לעיין במידע שעליו המוחזק במאגר מידע. אדם שעיין במידע שעליו ומצא כי אינו נכון / שלם/ ברור/ עדכני, רשאי לפנות לבעל מאגר המידע בבקשה לתקן את המידע או למוחקו.

פנייה כזאת יש להפנות אל Sherut@awacs.co.il או באמצעות פקס מס'  או באמצעות דואר רגיל לכתובת: מוזס יהודה ונח 13, תל-אביב.

בנוסף, אם המידע שבמאגרי החברה משמש לצורך דיוור ישיר (פניה אישית אליך),  אתה זכאי על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א – 1981:

לדרוש בכתב שהמידע המתייחס אליך יימחק ממאגר המידע;

להגביל את מסירת המידע לצדדים שלישיים, בין אם מסוימים ובין אם בכלל לפרק זמן מוגבל או קבוע.

שינויים במדיניות הפרטיות והדין החל

החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את מדיניות הפרטיות מעת לעת. במקרה שכזה, השינוי יעודכן במסמך זה ויפורסם באתר. שימושך באתר ובאפליקציה לאחר ביצוע השינויים ומתן ההודעה על כך, יעיד על הסכמתך לשינויים אלו, ועל כן אנו ממליצים לעיין במדיניות זו מעת לעת.

הדין החל על מדיניות זה הינו הדין הישראלי ובתי המשפט של מחוז תל אביב יהיו בעלי סמכות השיפוט המקומית הבלעדית.

בטרם פנייה לכל הליך משפטי ובמידה ונתגלה סכסוך ו/או טרוניה ו/או כל טענה בקשר עם השירותים שלנו, הינך מוזמן לפנות אלינו בדוא"ל ל Sherut@awacs.co.il ואנו נעשה את מירב המאמצים לטיפול בנושא במטרה ליישב את העניין לשביעות רצון הצדדים.

אבטחת מידע

החברה עושה כל שביכולתה בכדי לשמור על המידע האישי שלך ונעזרת באמצעי אבטחה טכנולוגיים, משפטיים וארגוניים מתקדמים כדי לאבטח את המידע המצוי בשליטתה. על אף האמור, החברה אינה יכולה להבטיח את אבטחת המידע ושמירתו באופן מוחלט ואינה מתחייבת ששירותיה יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי מורשית למידע המאוחסן בהם. החברה ממליצה, לפני מסירת פרטים אישיים, למסור אך ורק את הפרטים הנדרשים לצורך מתן השירות ולהימנע ממסירת מידע עודף ו/או שאינו רלוונטי לשירות.  החברה מבהירה, כי כל עוד תנקוט באמצעי אבטחה סבירים לא תהא אחראית לנזקים שנגרמו בעקבות פגיעה באבטחת המידע (כגון חדירה בלתי מורשית ו/או העברת מידע לצד ג' עקב חדירה) וכד' .

החברה מיישמת באפליקציה ובאתר מערכות ונהלים עדכניים לאבטחת מידע המקטינים את הסיכונים לחדירה בלתי-מורשית למערכות המחשוב של החברה ולשרתיה. לתשומת לבך , המערכות אינן מספקות בטחון מוחלט מפני פריצה ו/או גישה לא מורשית כאמור. לכן, החברה לא מתחייבת ששירותיה יהיו חסינים לחלוטין מפני חדירה או גישה לא מורשית למידע המאוחסן על גבי מערכות המחשוב של החברה.

שימוש במידע

החברה מתחייבת להשתמש במידע שנאסף אצלה לצורך אספקת השירותים, ולצורך שינוי ושיפור התכנים, השירותים באפליקציה ו/או באתר כך שיתאימו לאופי המשתמשים באפליקציה, לרבות להעדפות משתמש, כפי שמשתקף מניתוח המידע שנאסף בחברה לגבי הרגלי השימוש של המשתמשים באפליקציה ובאתר.

החברה תשתמש במידע האישי הנאגר אצלה ליצירת קשר בעת הצורך, לרבות באמצעות דואר אלקטרוני ו/או מסרונים לפי הפרטים שנמסרו בעת הרישום בקשר לשימוש המשתמש באתר ו/או באפליקציה.

בנוסף החברה תעשה שימוש במידע האישי בכדי לשלוח למשתמש מדי פעם ניוזלטרים ו/או הודעות, ובהם עדכונים על מבצעים שונים באפליקציה, חידושים בשירותים הניתנים ו/או במוצרים המוצעים, מוצרים ו/או שירותים נוספים מסוג השירות נשוא ההסכם שוברי הנחה, הודעות ו/או פרסומות שונות, שאנו חושבים שאתה עשוי למצוא בהם עניין (להלן: "דברי פרסומת"). סימון ה-V בתיבה המיועדת לכך, כמו גם המשך השימוש שלך באפליקציה ו/או בחשבון והסכמתך לכללי מדיניות זו מהווים הסכמה לקבלת דברי פרסומת בהתאם להוראות סעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושירותים), התשמ"ב-1982, מכל החברות השייכות לחברה שים לב כי, בכפוף להוראות הדין, בכל עת תוכל לבחור לחדול מלקבל הודעות דברי פרסומת כאמור ע"י מחיקת פרטיך מרשימת הדיוור של האפליקציה ו/או האתר. זאת באמצעות משלוח בקשה להסרה מרשימת הדיוור באמצעות הודעת דואר אלקטרוני לאפליקציה או לאתר בכתובת www.m-key.co.il

החברה תשתמש במידע הסטטיסטי שנאסף ונאגר אצלה לצרכיה הפנימיים, השיווקיים או המסחריים, לרבות על מנת לדאוג לתפעול האפליקציה, האתר ופיתוחם, לשיפור מבנה האפליקציה, האתר והשירותים הניתנים בהם וכדומה. לשם כך, עשויה החברה להסתייע בצדדים שלישיים לצורך איסוף וניתוח המידע הסטטיסטי והאנונימי כדי ללמוד על הרגלי השימוש של משתמשי האפליקציה ו/או האתר, באופן שלא יזהה את לקוחות האפליקציה ו/או האתר באופן אישי.

החברה תשתמש בכל מידע שנאסף אצלה לכל מטרה אחרת בקשר עם אספקת השירותים, לרבות כל מטרה המפורטת במדיניות זו ו/או בסעיפים אחרים בתנאי השימוש.

כל השימוש במידע האישי המוזכר לעיל, חל גם על מסירת המידע האישי על ידי החברה לתאגידים הקשורים לחברה, לרבות חברות אם, חברות בת וחברות שבשליטתן.

הנך מסכים ומצהיר בזאת שהמידע האישי שהינך מספק לחברה ניתן לחברה מרצונך החופשי, על מנת שנוכל לספק עבורך את השירותים וכיוצא בכך הינך מסכים כי נשמור את המידע שסיפקת לנו במאגר מידע אשר יתכן ויירשם, בהתאם לדרישות החוק.

כל שימוש במידע אישי אודותיך כפוף בנוסף למדיניות הגנת הפרטיות של החברה המפורסמת כאן והינה חלק בלתי נפרד מתנאי שימוש אלו.

זיהוי על ידי המכשיר הנייד

הדרך העיקרית לפיה אנו מזהים משתמש במערכת החברה היא באמצעות מספר הטלפון של המכשיר הנייד של המשתמש. לפיכך, גישה של גורם בלתי מורשה למכשיר הנייד עלולה לאפשר לאותו גורם לנצל לרעה את החשבון ו/או האפליקציה המותקנת על מכשיר הנייד של המשתמש.

הגנת הפרטיות

פרטיותך חשובה לנו, החברה מכבדת את פרטיותך ומתחייבת לנקוט במרב המאמצים על מנת להגן על פרטיותך. בחברה משקיעים מאמצים רבים בתחום אבטחת מידע ושימור פרטיות הלקוחות תוך שימוש באמצעים טכנולוגים מתקדמים, למניעת גישה לא מורשת אשר תאפשר איתור מיקומו של כלי הרכב המדובר.

המשתמש מסכים לכך, שבאמצעות המערכת ניתן לאכן את הרכב בו הותקנה המערכת.

המשתמש מסכים לכך, כי באמצעות האפליקציה יוצג מיקומו האחרון של הרכב על גבי מפה, ובנוסף תוצג הכתובת בו נמצא הרכב (במידה והרכב עומד בכתובת ידועה). למשתמש ידוע, כי בעת מתן הרשאה לשימוש באפליקציה על ידי משתמשים נוספים, המשתמשים הנוספים ייחשפו לפרטים ומידע ביחס למיקום הרכב. כמו כן מצהיר המשתמש כי הבהיר למשתמשים הנוספים כי מיקום הרכב ומידע ביחס למיקום ייחשפו לו או למשתמשים מורשים אחרים.

המשתמש מצהיר, כי ידוע לו שאיכון כלי רכב ו/או קבלת מידע על מהלכו שלא בידיעת/הסכמת הנוהג בו עלולה להוות עבירה על חוקי הגנת הפרטיות אשר גוררת עמה חיובים פלילים ואזרחיים. לפיכך, המשתמש מתחייב בהתחייבות יסודית ליידע כל נהג אשר נוהג ברכב ו/או ניתנה לו הרשאה להשתמש באפליקציה ביחס לשירותים נשוא הסכם זה, כי ברכב מותקנת מערכת Mobile-Key וכי הרכב ניתן לאיכון בהתאם להוראות תנאי השימוש.

המשתמש מצהיר, כי ידוע לו שמתן הרשאה למשתמש נוסף ו/או משתמשים נוספים לשימוש באפליקציה תאפשר להם לקבל מידע על מיקום הרכב אך ורק באמצעות האפליקציה. המשתמש מתחייב לשמור בכל עת בסודיות את הסיסמא להפעלת האפליקציה ולמנוע שימוש באפליקציה ומתן הרשאה למשתמש נוסף ו/או למשתמשים נוספים שלא מורשים לכך.

המשתמש מצהיר, כי ידוע לו שאיכון כלי רכב ו/או קבלת מידע ביחס למהלכו ומיקומו לא יימסרו לבעל הרכב ו/או מי מטעמו אף לא לבקשת בעל הרכב, למעט באמצעות האפליקציה.

המשתמש מצהיר, כי ידוע לו שהמידע ביחס למהלכו ומיקומו של הרכב יועברו בזמן אירוע לספקי השירותים, לרבות מוקדי אכיפה מורשים ו/או במקרה של צו שיפוטי, והכל בכפוף לאמור בתנאי השימוש.

החברה ו/או מי מטעמה לא תהא אחראית ולא תישא בכל נזק כתוצאה מהפרתו של סעיף זה – הגנת הפרטיות.

עוגיות (Cookies) ואחסון מקומי

בעת השימוש באתר ובאפליקציה, החברה או צדדים שלישיים עשויים להשתמש בטכנולוגיה אשר מקובלת בתעשייה ומוכרת כ"עוגיות" ו/או טכנולוגיות דומות, המאחסנת מידע מסוים במכשיר הנייד ובמחשב של המשתמש, המאפשרת לחברה להפעיל מאפיינים מסוימים באופן אוטומטי, ומשפרת את חווית השימוש של המשתמש בשירותי החברה. העוגיות יסייעו לחברה לאפשר הפעלה של תהליך אוטומטי של התחברות לאתר ולאפליקציה.

מרבית דפדפני האינטרנט ו/או מכשירים חכמים מאפשרים למשתמשים למחוק עוגיות ו/או מידע הנאסף מטכנולוגיות דומות  ממכשיר המשתמש, לחסום קבלה של עוגיות ו/או מידע הנאסף מטכנולוגיות דומות או לקבל התראות לפני אחסונן של עוגיות מידע הנאסף מטכנולוגיות דומות. עם זאת, יש לשים לב כי אם המשתמש ימחק את העוגיות ו/או מידע הנאסף מטכנולוגיות דומות או לא יאפשר את אחסונן, החוויה המקוונת של המשתמש דרך האתר ו/או האפליקציה תהיה מוגבלת.

קישורים (לינקים) לאתרי צדדים שלישיים

לינקים מסוימים הכלולים באתר מאפשרים למשתמשים להיכנס לאתרים או שירותים שאינם קשורים לחברה. קישורים אלה מוצעים לנוחיותך בלבד. אתרים ושירותים אלה אינם בשליטת החברה, החברה אינה אחראית לזמינות שלהם, אינה מקנה להם חסות, אינה אחראית לכל תוכן (לרבות פרסומות, מוצרים ומידע אחר) המופיע בהם או הזמין דרכם (לרבות לינקים הכלולים בהם), ואינה אחראית למדיניות הפרטיות או לפרקטיקות אחרות המופיעות בהם או הנהוגות על ידי צדדים שלישיים אלה. כניסתך, שימושך והסתמכותך על אתרים, שירותים או התכנים האמורים וכל אינטראקציה בינך לבין צדדים שלישיים אלה הנם באחריות המשתמש והוא הנושא הבלעדי בהוצאות הקשורות בכך. החברה שומרת את הזכות לבטל או למחוק כל לינק ובכל עת. הנך מסכים ומאשר כי החברה לא תהא אחראית, במישרין או בעקיפין, לכל נזק או הפסד שנגרמו, בקשר עם או כתוצאה מהשימוש בכל שירות, תוכן, מוצר או מידע אחר הזמין באמצעות אתרים או שירותים אלה.

 

קניין רוחני

כל זכויות הקניין הרוחני באפליקציה, באתר, במערכת הניהול ובשירותים המוצעים בהם, לרבות המשוב כהגדרתו להלן, הינם רכושה הבלעדי של החברה ושל צדדים שלישיים מטעמה או של צדדים שלישיים אשר העניקו לה הרשאה להשתמש בהם במסגרת האפליקציה, האתר והשירותים כאמור. בכלל זה, ומבלי לגרוע מכלליות האמור, החברה הינה הבעלים הבלעדי או בעלי רישיון השימוש באפליקציה ובכל הכלול בה כמכלול, ובכלל זה זכויות יוצרים, פטנטים ומדגמים הקשורים לאפליקציה ולאתר, בין שרשומים ובין שאינם רשומים, שמות, לוגו וסימנים מסחריים של האפליקציה והאתר, בין אם רשומים ובין אם לא, סודות מסחריים ומידע עסקי הכרוכים בהפעלת האפליקציה, האתר והשירותים המסופקים על-ידם, בעיצוב האפליקציה והאתר, במידע הטכנולוגי הכרוך בהפעלתם לרבות התוכנות, השיטות, המערכות, בסיסי הנתונים, היישומים, קבצים גרפים, קודי מחשב, חומרים כתובים ו/או כל חומר או מידע אחר הכלול בהם, כולל עיצובים וגרפיקה (להלן: "הקניין הרוחני").

הנך מתחייב שלא לעשות כל שימוש בקניין הרוחני, לרבות להעתיק, להפיץ, להציג או לבצע בפומבי, לשכפל, לשווק, למכור, להשכיר, לערוך, למסור לצד שלישי, לשנות עיצוב ו/או ממשק גרפי של האפליקציה והאתר, ליצור יצירות נגזרות או לעשות כל שימוש מסחרי כלשהו בקניין הרוחני ו/או בכל חלק הימנו, בין על ידך ובין באמצעות או בשיתוף צד שלישי, בכל דרך או אמצעי בין אם באמצעים אלקטרוניים, מכאניים, אופטיים, או בכל אמצעי ודרך אחרת, בלא קבלת הסכמתה מראש ובכתב של החברה. אם וככל שניתנה הסכמה כאמור, עליך להימנע מלהסיר, למחוק או לשבש כל הודעה או סימן המופיעים באפליקציה ובאתר בעניין זכויות הקניין הרוחני, לדוגמה סימון זכויות יוצרים ©, או סימן מסחר ®, הנלווים לתכנים שייעשה בהם שימוש על ידך.

בעת באפליקציה ו/או באתר ו/או בשירותים, יש להימנע מכל פעולה שיש בה כדי לגרום להפרת זכויות קניין רוחני של החברה ו/או של צדדים שלישיים מטעמה.

תנאיי שירותים נוספים

השירותים המוצעים באמצעות החברה משתנים ומתעדכנים מעת לעת. החברה שומרת לעצמה את הזכות להסיר שירותים מסוימים או להוסיף שירותים מסוימים במסגרת כלל השירותים הניתנים באמצעות החברה, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי. חלק מהשירותים עשויים לכלול תנאי שימוש נוספים וייעודיים, וככל שהוצגו בפני המשתמש תנאים נוספים במסגרת השימוש באפליקציה ובאתר, תנאים נוספים אלו ייחשבו לכל דבר ועניין כחלק בלתי נפרד מתנאי השימוש.

הגבלת אחריות

נוכח העובדה, כי המערכת מתבוססת על תקשורת אלחוטיות של בלוטות, WIFI וסלולר בין יחידות המערכת ובין שרת הענן ידוע ללקוח, כי עלולים לחול שיבושים, הפרעות, תקלות וכדומה בתקינות המערכת ולפיכך הוא מוותר על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה, כלפי החברה ו/או מי מטעמה בכל הקשור לתקינות ופעילות המערכת ו/או האפליקציה ו/או שליטה בפתיחת ונעילת הרכב.

החברה תעשה כמיטב יכולתה כדי להפעיל את האפליקציה והשירותים המוצעים בהם בצורה תקינה, ללא תקלות טכניות וללא הפרעות. יחד עם זאת, והיות ופעילות האפליקציה והאתר מותנית בספקים וצדדים שלישיים, לרבות ספקי האינטרנט, המפעילים הסלולאריים, ספקי השירותים וכדומה, ייתכן והאפליקציה ו/או המערכת לא תהיה תמיד חסינה מפני הפרעות ותקלות בפעילותם הסדירה. ללקוח ו/או מי מטעמו לא תהיה כל טענה, דרישה או תביעה כלשהי כלפי החברה בגין כל תקלה או הפרעה כאמור, לרבות בגין כל נזק הנגרם, במישרין או בעקיפין, כתוצאה מהפרעות או תקלות כאמור.

האחריות לבדיקה כי דלת הרכב ננעלה היטב מוטלת על הלקוח, החברה לא תהיה אחראית לפריצה ו/או לגישה בלתי חוקית, אף אם נעשתה באמצעות המערכת. הלקוח מתחייב לבדוק ולוודא כי הדלת נעולה היטב בעת יציאתו מהרכב. היה ותחול תקלה בעת נעילת הדלת ו/או פתיחתה באמצעות האפליקציה לחברה לא תהיה כל אחריות בעניין והלקוח מוותר מראש על כל תביעה ו/או דרישה בעניין זה.

הלקוח מתחייב לשמור על המערכת ולהפעילה בהתאם להוראות ההפעלה. כמו כן, מתחייב הלקוח לבצע בדיקה עצמית של תקינות המערכת, אחת לכמה ימים. כמו כן הלקוח מודע כי עליו לבדוק ולעדכן את האפליקציה ואת גרסת התוכנה של כל ההתקנים על מנת להבטיח את תקינות הפעלת המערכת.

החברה תישא באחריות לתיקון המכשיר בכפוף לקבוע בתעודת האחריות. למען הסר ספק, החברה לא תישא באחריות חוזית ו/או נזיקית לכל נזק, הפסד, הוצאה או פגם שייגרמו ללקוח, למשתמשים נוספים ו/או לצדדים שלישים, לרבות בשל אי יכולתה של החברה ו/או מי מטעמה לפתוח ו/או הלקוח ו/או מי מטעמו לנעול את הרכב באמצעות האפליקציה. החברה אינה נוטלת לעצמה כל אחריות לנזק כספי ו/או מניעת רווח ו/או נזק תוצאתי כלשהו ישיר ו/או עקיף העלולים להיגרם עקב אי פעולתה התקינה של המערכת, הן בתקופת האחריות והן לאחריה. החברה אינה אחראית ולא תהיה אחראית לכל אובדן או נזק אשר ייגרמו בשל מחדל הלקוח ו/או משתמש נוסף, למלא אחר ההסכם או בשל כל שימוש לא מורשה בסיסמא או בחשבון או בשל גניבת המכשיר הנייד או כל פגיעה אחרת באבטחת המידע כאמור. בנוסף, הינך עשוי להיות אחראי לכל ההפסדים אשר ייגרמו לחברה או לאחרים בשל שימוש שכזה. אנו ממליצים לך להגן על המכשיר הנייד שלך באמצעי אבטחה כגון קוד גישה ו/או שימוש בטביעת אצבע לפתיחת המכשיר, על מנת לשמור על פרטיותך ולמנוע שימוש בלתי מורשה באפליקציה ובאתר.

בכל הנוגע למשתמש נוסף שהוא איננו הלקוח, מובהר כי הוא יכול להתחבר לאפליקציה על ידי מתן הרשאה והסכמה של הלקוח בלבד, ואולם אינו צד להתקשרות למול החברה ואינו רשאי לתבוע מהחברה אכיפה של חיוב כלשהו, והחברה איננה חייבת או אחראית כלפיו בשום סוג של חבות או אחריות הנובעים מהסכם זה או מפעולות הקשורות אליו, וזאת בלי שיש בכך כדי לפטור את החברה מחיובים החלים עליה לפי כל דין.

מובהר בזאת, כי ההתקשרות בין החברה ללקוח אינה בשום אופן התקשרות לשם ביטוח ואיננה מהווה חוזה ביטוח בשום צורה שהיא. כמו כן, מובהר, כי ההתקשרות בין החברה ללקוח איננה בשם אופן לשם שמירה ואיננה מהווה חוזה שמירה, והחברה איננה שומרת על הרכב  ו/או על תכולתו ואין לה כל אחריות למקרים של פריצה לבית, גניבת תכולה, השחתה ו/או כל נזק אחר, הלקוח מוותר על כל דרישה טענה ו/או תביעה בעניין זה. חשוב: למען הזהירות, אין להשאיר את מפתחות רכבך, ולהסתמך על שירותי האפליקציה באופן בלעדי – יש להצטייד במפתח פיזי – ולוודא שהרכב אכן ננעל היטב. הלקוח מצהיר, כי ידוע לו שעלולות להיות תקלות בגינן לא ניתן יהיה לפתוח / לנעול את הרכב באמצעות האפליקציה בלבד ומוותר על כל דרישה טענה ו/או תביעה בעניין זה.

שיפוי ופיצוי

הנך מתחייב בזאת לשפות ולפצות את החברה או מי מטעמה, בגין כל נזק, הוצאה או הפסד, ישיר או עקיף, לרבות הוצאות משפט ושכ"ט עורכי דין, שיגרמו לה בקשר עם הפרת תנאי כלשהו מתנאי השימוש, או ביצוע כל פעולה אחרת בניגוד לדין בקשר עם האפליקציה, האתר והשירותים.

שינויים בתנאי השימוש

החברה רשאית לבצע שינויים בתנאי השימוש בכל עת, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי. יצוין כי שינויים מהותיים בתנאי השימוש ילוו בהודעה מוקדמת על כך במסך הבית של האפליקציה והאתר. שינויים בתנאי השימוש שהינם בכפוף להוראות הדין יכנסו לתוקף בהתאם להוראות הדין כאמור וללא מתן הודעה מוקדמת בדפי האפליקציה ו/או האתר. המשך שימוש המשתמש באפליקציה, באתר ובשירותים הניתנים בהם לאחר עריכת השינויים בתנאי השימוש כאמור יעידו על הסכמה וקבלת תנאי השימוש החדשים על ידי המשתמש. אם אינך מסכים למי מתנאי השימוש החדשים, עליך להימנע מהמשך שימוש באפליקציה , באתר ובשירותים המוצעים בהם.

סמכות שיפוט וברירת הדין

סמכות השיפוט הבלעדית לדון בכל מחלוקת ו/או סכסוך בקשר עם האפליקציה, האתר, השירותים, החברה, ו/או תנאי השימוש, תהא נתונה לבית המשפט המוסמך במחוז תל אביב, בלבד. הדין החל על כל מחלוקת וסכסוך כאמור בקשר עם האפליקציה ו/או האתר הנו הדין הישראלי בלבד.

פניה לחברה בכל שאלה ו/או בקשה בקשר עם האפליקציה, האתר והשירותים הניתנים בהם ותנאי השימוש לרבות מדיניות הפרטיות, תוכל/י לפנות אלינו בכתובת: Sherut@awacs.co.il .

אל תשאר מאחור!

התקדם עוד היום
למפתח הדיגיטלי Mobile-Key

Smartphone
אפליקציה עמוד הבית
השאר פרטים ונציג יחזור אליך בהקדם
מעוניין באפליקציה החכמה שלנו?
השאר פרטים ונציג יחזור אליך בהקדם

הגישה לאפליקציה תינתן בעת רכישת המוצר